Dokumentacje powykonawcze

Przygotowanie dokumentacji powykonawczych

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakresie przygotowania dokumentacji powykonawczej.

W sprawie zleceń bądź zapytań prosimy o kontakt:
Tel.: 58 56 240 14
Email: biuro@pressmann.pl

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót. Nie ma tu wykonawcy. Ustawa – Prawo budowlane (Pb): Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Obowiązki kierownika budowy są określone w art. 21a i art. 22 Pb. Wśród obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 ustawy należy wymienić m.in.: 2) prowadzenie dokumentacji budowy; 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; (...) 3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10; (...) 8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; Z punktów 2 i 8 wynika, że kierownik ma obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej. Z punktów 3 i 3e wynika, że kierownik budowy ma prowadzić roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem i przepisami, szczególnie ma zapewnić stosowanie wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 10 Pb. Definicje określone są w art. 3 Pb: Ilekroć w ustawie jest mowa o (…): 13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienia przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy. To znaczy, że kierownik budowy powinien również móc udowodnić, że zastosowane wyroby budowlane zostały legalnie wprowadzone do obrotu i posiadają właściwości określone w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentów, z których to wynika. Dokumentami określonymi przez prawo są: deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym B, i deklaracja właściwości użytkowych, w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem CE. Nie ma mowy o dokumentach WZ. W pojęciu dokumentacja budowy również dokumenty WZ się nie mieszczą.


Jesteśmy akredytowanym doradcą SPEKTRUM:


Profesjonalne doradztwo

Profesjonalizm

nasi specjaliści
fachowo doradzą i pomogą

Szybka realizacja

Szybka realizacja

automatyczne płatności
oraz przesyłka kurierska

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

przed wprowadzeniem
produkty są testowane

Baner Spektrum

© 2018 pneumatyka.eu