Instalacje sanitarne

Wykonawstwo instalacji sanitarnych

W sprawach zapytań proszę o kontakt:
Tel.: 58 56 240 14
Kom.: 794 290 108
Kom.: 533 566 942
E-mail: biuro@pressmann.pl

Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących (np. do remontu).

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Realizujemy tak­że dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cjach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

W skład instalacji sanitarnych wchodzą instalacje:
 • wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej)
 • kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej)
 • wodociągowa przeciwpożarowa (tryskaczowa, hydrantowa)
 • grzewcza
 • chłodnicza (lub inaczej ziębnicza)
 • freonowa
 • wentylacji (wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, aeracji)
 • wentylacji pożarowej (oddymiania, nawiewu pożarowego)
 • klimatyzacji
 • gazowa
 • olejowa
 • sprężonego powietrza
 • spalinowa


Jesteśmy akredytowanym doradcą SPEKTRUM:


Profesjonalne doradztwo

Profesjonalizm

nasi specjaliści
fachowo doradzą i pomogą

Szybka realizacja

Szybka realizacja

automatyczne płatności
oraz przesyłka kurierska

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

przed wprowadzeniem
produkty są testowane

Baner Spektrum

© 2018 pneumatyka.eu